Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 雲南府雲南省治東西距三百七十里南北距二百九十八里東至澂江府路南州界一百二十

  五里西至楚雄府廣通縣界二百四十五里南至澂江府新興州界一百五十五里北至曲靖府尋

  甸州界一百四十三里東南至澂江府河陽縣界八十四里西南至楚雄府南安州界四百二十二

  里東北至尋甸州界二百三十里西北至武定州界一百一十里自府治至 京師八千二百里

︹分野︺天文東井輿鬼分野鶉首之次

︹建置沿革︺禹貢梁州荒裔戰國時莊蹻王滇為滇國

  漢元封二年開置益州郡治滇池縣三國漢建興

  三年改為建寕郡晉太安二年復置益州郡晉書地理

  太安二年惠帝分建寕以西七縣别立為益州郡永嘉二年改為晉寕郡