Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  佑不審耳宋咸平四年真宗指甘沙伊涼等州圖謂輔臣曰此圖載黄河所岀之山乃在積石外與

  禹貢所述異蓋亦以龍支之積石為禹蹟也蔡氏承誤以釋經故元篤什窮河源仍以廓州西南之

  積石州為積名而至正中修宋史河渠志亦云黄河自貴德西寕之境至積石經河州昔郭景純注

  山海經曰名實相亂莫矯其失習非勝是終古不悟此之謂矣 按元史河源附錄吐蕃朶甘斯東

  北有大雪山其山最高名伊拉瑪博囉譯言驣格哩哈達即崑崙也山腹至項皆雪冬夏不消土人

  言遠年成氷時六月見之朱思本曰崑崙山番名伊拉瑪傅囉其山高峻非常山麓延亘五百餘里

  河隨山足東流過薩斯嘉庫濟克特地梁寅河源記世多言河出崑崙者蓋自積石而上皇之若源

  於是矣而不知星宿之源在崑崙之西北東流過山之南然後折而抵山東北其繞山之三面如玦

  然實非源於是也以上所言崑崙即今所謂大雪山也自元人創為此説當時無復異議後人遂皆

  信之今以諸書細考之乃知此山真古積石無疑也水經注云河水重源發於西塞之外出於積石