Page:Sibu Congkan Xubian420-戴復古-石屏詩集-5-5.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   成𮐃求一編絶出唐宋𩔖書之右中年與

   其族子匠監丈希尹少府君方大逰訪㝷

   是書咸謂燬於徳祐丙子之兵莫有蔵者

   𥝠𥨸惜之辛亥冬末偶遇彦綸父于髙洋

   田舍酒𫟪出所謂漁村𩔖事𮐃求者三十

   卷於是大慰夙心閲之通夕信有古人所

   未到者作而嘆曰先生以此惠後學愽矣

   抑堅甲利兵林立郊野将而用之存乎其

   人楩柟山積而不能搆一室非匠之良者