Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一議矩堂矣宰相如推車如操舟一有偏𠋣覆敗随

之已私可狥也如宗社何髙斯得曰下供司農卿

事不許歸安𠮷州此何等指揮𫆀欲見賢人而不以

其道猶欲其入而閉之門也一時罵辱不足言書之

於史萬世謂何先生其鍳于兹三曰逺佞人有言責

者曰陳淳祖由王憲叔而進憲叔由義民而進淳祖

士大夫也憲叔胥也義民幹辦府也淳祖冝提轄左

藏庫明主既俞之矣相君斥憲叔不許入私第其吏

于省中猶故也義民首惡佚罰何𫆀世有諧語謂一

士大夫雅憎三者胥倡憎也已而官逹乃改其乎生