Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


然豈汲汲扵進㦲未至扵此而且汲汲焉則為養為貧者

也為養為貧而仕抱𨵿擊柝可也乗田委吏可也浙水東

七郡戸不下数百萬食祿者千餘人利害休戚進退黜陞

皆係乎一司而欲使無一物不得其𠩄澄源而清流彰善

而瘅惡𣗳之風聲而示之成憲其為任莫重扵此者矣某

鄙人也而謂可使賛畫諾扵其間耶不幸少孤而不逮事

雖欲養誰為養一身之貧則食其力以自𠯁頋敢見得志

義而為知人之累耶若夫和而不流剛而無虐孜孜為善

諤諤在庭大府豈少其人㢤而某則未䏻也勾稽薄書署

名案牘行入隊趨進旅退旅伺官長之顔色為喜惧尸素

而優㳺者閤下何取焉而某亦以為愧也夫鳥俯而喙仰

而窺終日經營而不䏻飽莫𭔃扵一枝而有風雨之憂鷹