Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一割焉其成與否則天也荘周曰風之積也不厚則其負

翼也無力以尺寸之翼駕尋丈之風而欲以是干青霄薄

飛𩿾不為蜩鷽之𩔖也㡬希矣某何敢焉某再拜

  荅吴正傅書

大易畫而人文開典謨作而大道著聖聖相𫝊至夫子而

大明孟子沒則日以晦矣濂溪浚其源程張䟽其流朱子

放而極扵海可謂光前絶後宜其悠乆而無息也今朱子

之書滿天下誦而習之者豈少其人䏻升其堂而闚其室

扵今㡬何人㦲去其世若此未逺猶且如是則⿰糹⿱𢆶匹今以往

其明晦未可知也堯舜之道孔子集其大成中雖有晦明

無害也孔子之道朱子發其大全中雖久晦無害也今朱

子之言滿天下誦而習之者既多安知不有知朱子如朱子之知