Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/191

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其氣之運行皆先陽而後隂一嵗之日春夏先而秋冬後

春夏陽也一元之運子先而午後子至已陽也數以一為

陽二為隂一固先扵二人以生為陽死為隂生固先扵死

孰謂陽不先扵隂乎但未動之前亦只為静此乃豆根之

軆終不可㝎以為陽先爾𠩄謂太極之下生隂陽隂陽之

下生五行及乎男女成形萬物化生圖中各有次序則是

太極與天地五行相離則又不可也隂陽不可名天地前

既巳言之矣太極隂陽五行下至扵成男女而化生萬物

此正推原生物之根柢乃發明天地之秘而反以為病何

其異耶太極剖判此世俗相承之論非君子之言也太極

無形何可剖判其𠩄判者乃一元之氣閉物之後溟滓玄

漠至開天之時則䡖清者漸澄而為天重濁者漸凝而為