Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亭亭嶺上雲玄鶴相與飛俛啄戀故巢不得従雲㱕秋風

颺黄葉飄颻各何之籯粮事遠逰在昔聞㫁機栖鳥辭茂

林徘徊更依違悠悠兩江水共此明月輝

昆侖萬仞髙我欲逰其顛有道固坦蕩茅塞誰使然駕車

審中路力䇿宜可前子今行㡬何進退日月旋上可顧八

表手援咫尺天實理乃真見仿像誠虚言

嵐𤇆紫崔嵬波月光滉瀁星宿懸虚篷雲雨暗逸槳震澤

啇氣深䧺風駕濤浪白鷗與蒼鴈来往同𥳽蕩吴潮海門

闊飛雪噴秋響重重越山迎汩汩溪流上舟行厯旬日佳

景閱萬状孤征抱結思𠩄感動悽愴安得同心人詠歌共

清賞

  釣䑓詩并序