臺灣閩南語推薦用字(第3批)

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
臺灣閩南語推薦用字(第2批) 臺灣閩南語推薦用字
第3批
作者:教育部國語推行委員會
中華民國98年(2009年)10月2日

中華民國98年(2009年)10月2日發布、中華民國99年(2010年)9月修正

編號 建議用字 音讀 又音 對應華語 用例 異用字
001 阿妗 a-kīm 舅媽 阮阿舅佮阿妗咧做生理
002 阿姆 a-ḿ 伯母 阮阿伯佮阿姆真疼我
003 ah̍ 何須、哪 曷使、曷著、曷敢
004 āinn iāng 背(人) 偝囡仔、偝巾
005 ám 稀的、米湯 糜傷泔、泔糜仔、漿泔
006 頷頸 ām-kún 脖子、頸項 頷頸筋、頷頸伸長長、頷頸生瘤──拄著 頷䫀
007 ân 緊、不寬裕 縛絚絚、手頭絚
008 at 折斷 遏斷、遏樹枝
009 au 浸泡、醃 漚衫、漚鹹菜
010 au 小杯子 茶甌、一甌茶
011 àu 爛、不好、卑劣 柴漚去、漚貨、漚步
012 密合、契合 門關無峇、阮兩人個性真峇
013 慢且 bān-tshiánn 等一下、稍待片刻 慢且是、慢且講、慢且咧
014 bat̍ 草仔發甲真密、密密密
015 小睡、瞄 小眯一下、予我眯著
016 潛水 沬水
017 bih 躲藏 覕雨、覕相揣 匿、宓
018 bín 刷、刷子 齒抿仔、鞋抿仔
019 敏豆(仔) bín-tāu(-á) 四季豆 敏豆仔炒肉絲
020 bông 大霧 罩雺、起雺、雺霧 濛、茫
021 尾蝶(仔)/(尾)蝶仔 bué-iah(-á)/(bué-)iah-á bér-iah(-á)/bé- iah(-á) 蝴蝶 掠尾蝶仔、花園有真濟尾蝶仔 尾蛾(仔)、(美)蝶仔
022 魩仔魚 but-á-hî but-á-hîr/but-á-hû (鯷魚類和沙丁魚類的)魚苗 魩仔魚糜
023 ē e 下(表時間或做詞頭) 下晡、下晝、下昏、下暗
024 下頦 ē-hâi ē-huâi 下巴 下頦尖尖、落下頦
025 eh̍ 巷仔真狹、 狹裙
026 礙虐 gāi-gio̍h ngāi-gio̍h 彆扭、不舒服 愈想愈礙虐、聽著真礙虐
027 gāng 失神、發呆 愣去、愣愣
028 𠢕 gâu 很會、能幹、擅長、常常 𠢕早、假𠢕、𠢕煮食、𠢕破病 賢、爻
029 giap 頭毛鋏仔、頭毛鋏予伊好
030 gīm 緊握 扲牢牢
031 gîng 鬱結 心肝足凝、凝心
032 繫、圍 縖褲帶、縖裙
033 hah̍ 外殼、外皮 竹箬、甘蔗箬
034 蚶仔 ham-á 文蛤 蚶仔湯足清甜
035 hàm 荒誕不實、放大 譀古、譀鏡 泛、幻
036 hiam 辣、嗆 薟椒仔、臭尿薟
037 hiat 丟擲 㧒捔、烏白㧒
038 囂俳 hiau-pai hia-pai 囂張 囂俳無落魄的久、做人毋通傷囂俳
039 風颱 hong-thai 颱風 做風颱、風颱天
040 hu 撫摸 撫撫咧
041 揉擦、(肉、魚)鬆 拊掉、拊仔、肉拊、拊魚拊
042 翻頭 huan-thâu 回頭、隨後 翻頭隨無看見人、翻頭隨轉來
043 凡勢 huān-sè 也許、可能、說不定 凡勢伊毋知、凡勢會落雨 犯勢
044 花眉(仔) hue-bî(-á) hua-bî(-á) 畫眉鳥 飼花眉仔
045 粉鳥 hún-tsiáu 鴿子 飼粉鳥、放粉鳥
046 椅條 í-liâu í-tiâu 無靠背的長板凳 坐椅條
047 ī 奕牌仔、奕珠仔
048 蛾仔 iah-á 臭蛾仔、蛾仔四界飛 蝶仔
049 芫荽 iân-sui iân-suinn 香菜 蚵仔麵線摻芫荽
050 íng 以前、常常 往過、往擺、往往
051 勇健 ióng-kiānn 硬朗 身體真勇健
052 幼秀 iù-siù 秀氣 生做真幼秀、幼秀囡仔
053 jîm lîm/gîm 撏錢、撏出來
054 jio̍k lio̍k/gio̍k 揉捏 紙搙做一丸
055 jiû liû (用濕布)揉擦 揉塗跤、揉身軀
056 鰇魚 jiû-hî liû-hû/jiû-hîr/giû-hî/liû-hîr 魷魚 鰇魚羹、鰇魚捲、烘鰇魚 魷魚、柔魚
057 juê luê/lê/lêr/jêr 揉、搓 挼目睭、挼衫
058 ka 做為跳蚤、蟑螂等詞的詞頭 虼蚤、虼蠽
059 交懍恂 ka-lún-sún ka-líng-sún 打冷顫 寒甲起交懍恂、拍交懍恂 加懍恂
060 敢若 ká-ná kánn-ná/kán-ná 好像 伊敢若猶毋知、敢若欲落雨矣 假若
061 kak̍ 丟掉、(罵人)沒用 擲討捔、抾捔
062 𥴊仔店 kám-á-tiàm 雜貨店 去𥴊仔店買豆油
063 艱苦 kan-khóo 難過、生病不舒服 心內艱苦、伊今仔日咧艱苦
064 干焦 kan-na kan-tann/ kan-ta 僅只 干焦伊無來、干焦三个 干但、乾焦、干單、干乾
065 kap 接合、調配 敆做伙、敆藥仔
066 狡怪 káu-kuài 愛作怪、喜與人作對、固執不通 這个囡仔較狡怪 狡獪
067 家婆 ke-pô 愛管閒事、雞婆 真家婆
068 家私 ke-si 工具、道 具、槍械武器 家私頭仔
069 kuê/kerê 鹽漬物 鹹膎、蚵仔膎、珠螺膎
070 咳啾 kha-tshiùnn ka-tshiùnn 噴嚏 拍咳啾
071 尻川 kha-tshng kha-tshuinn 屁股 拍尻川、尻川後、尻川斗 腳倉
072 跤頭趺 kha-thâu-u kha-thâu-hu 膝蓋 跤頭趺鑢著 腳頭趺、骹頭趺
073 khà (敲)打、敲(竹槓) 敲電話、敲油
074 khah̍ 卡住 卡牢咧
075 khám 階梯、階(量詞)、家(量詞) 坎仔、坎站、一坎店
076 khàm 遮蓋、暗藏 崁蓋、暗崁
077 khàm 山崖 山崁、崁跤、崁頂
078 khap̍ 碰觸 磕袂著、袂磕得、磕頭、磕著
079 khau 拔除、揪住 薅草、薅頭鬃
080 khau 刨、刮、吹風、譏諷 剾皮、剾喙鬚、剾風、剾洗
081 khè khuè/kherè/gè 啃、齧咬 齧肉骨、齧甘蔗
082 齒戳(仔) khí-thok(-á) 牙籤 用齒戳(仔)戳喙齒 齒拓(仔)
083 徛鵝 khiā-gô 企鵝 來去動物園看徛鵝、徛鵝真古錐
084 khian 扔、投擲 掔石頭、烏白掔
085 khiàng 精明能幹 真勥、勥跤
086 khiau 彎曲 曲痀、曲跤、彎彎曲曲
087 克虧 khik-khui 委屈、吃虧 伊予人騙去,真克虧。 喫虧
088 khînn 抓緊、黏附 予囡仔拑牢牢
089 khioh 撿、拾、積聚、懷(恨) 抾起來、抾拾、抾字紙、抾恨 卻、 拾、摭
090 khip̍ 抓緊、吸附 扱牢牢、無拑無扱
091 khit̍ 杙仔、大里杙(地名)
092 khiú giú 拉、揪、扯 搝大索、搝後跤
093 khiû 蜷曲、吝嗇 虯毛、虯儉
094 khó 濃稠、退潮、擁擠 洘頭糜、洘流、洘秫秫
095 khok 小容器、小盒子 齒觳仔、水觳仔、鉛筆觳仔
096 kho̍k 碰撞、碰撞聲 相硞、碌硞馬
097 khong 笨、呆、頭腦不清楚 悾悾戇戇、激悾悾
098 khoo 圓形的外 緣、環狀 物、元(量詞)、個(量詞) 圓箍仔、目箍、柴箍、一箍銀、一箍人
099 khû 跍佇遮、跍落去
100 快活 khuìnn-uah̍ khuànn-uah/khuàinn-uah̍ 舒服、快活、寬裕 過甲真快活、會食會睏真快活、生活較快活
101 kiáu 賭博 毋通跋筊
102 今仔日 kin-á-jit̍ kin-á-lit̍ /kin-á-git/ kin-nà-jit̍ 今天 今仔日天氣誠好 今旦日
103 弓蕉 kin-tsio king-tsio/kim-tsio 香蕉 食弓蕉、弓蕉亁 芎蕉、金蕉
104 kînn 邊緣 碗墘、溪仔墘
105 kiu 收縮、畏縮 伸勼、勼水、勼跤勼手
106 kiù 緊縮、糾結 糾筋、糾帶、糾紛
107 kóng (長且中空的)管子、管狀物 竹管、欶管、蟳(仔)管、靴管
108 姑情 koo-tsiânn 說情、懇求 共人姑情、姑情囡仔食飯 姑成
109 kóo 茶鈷、一鈷茶
110 ku 跔佇遐、罔跔
111 瓜仔哖 kue-á-nî 小黃瓜 瓜仔哖炒猪肉
112 kueh̍ 截(量詞) 一橛甘蔗
113 kui 嗉囊、囊狀物、食道 雞胿、頷胿
114 骨力 kut-lat̍ 勤勞、努力 真骨力、骨力做 搰力
115 蜊仔 lâ-á 鹹蜊仔
116 蟧蜈 lâ-giâ 長腳大蜘蛛 囡仔會驚蟧蜈
117 垃圾 lah-sap lap-sap 骯髒 垃圾衫、塗跤垃圾
118 lak 口袋 橐袋仔
119 荏懶 lám-nuā 散漫、邋遢、懶惰 貧惰閣荏懶 荏爛
120 人客 lâng-kheh 客人 人客的要求、人客廳、請人客 儂客
121 lāng 舞弄、逗弄、耍 弄獅、戲弄、變猴弄
122 láu náu 扭傷 跤骨扭著
123 làu 洩出、丟失、脫落 落風、落屎、落氣、落褲
124 lián 輪子、鍊條 換輪、落輪 碾、輾、輦
125 liàn lìn 滾動、圈(量詞) 佇塗跤輾、踅三輾
126 liōng 寬裕、留餘裕 錢愛紮較冗、冗分鐘
127 冗剩 liōng-siōng liōng-sīng 寬裕、有餘裕 傷冗剩、時間猶真冗剩
128 扭搦 liú-lak̍ 處理、掌管 足歹扭搦、僫扭搦
129 扭掠 liú-liah̍ 敏捷 跤手誠扭掠、伊動作扭掠
130 liū 再蒸、重提 餾凊飯、莫閣餾矣
131 lo̍h 下、降、放入、入(睡) 落車、落雨、落肥、睏落眠
132 lok 裝、套、袋子 橐起來、手橐仔
133 漉喙 lo̍k-tshuì go̍k-tshuì 漱口 物件食了著愛漉喙
134 lòng 撞、擊、敲 車挵著人、挵門、挵大鼓
135 勞力 lóo-lat̍ 感謝(別人的幫忙或服務) 真勞力 擼力
136 露螺 lōo-lê lòo-lê 蝸牛 抾露螺飼鴨
137 lu 推剪、推移 攄仔、攄頭毛、倒退攄、攄來攄去
138 出力刷洗、嚴重磨擦 鑢鼎、鑢破皮
139 luí 朵(量詞)、隻(量詞) 一蕊花、花蕊、兩蕊目睭
140 毋過 m̄ -koh m̄ -kò/m̄ -kù 不過、但是 想欲買,毋過無錢。 毋閣
141 毋但 m̄ -nā m̄ -niā 不但、不只是、不止 毋但按呢 毋爾
142 muê bê/muâi/bêr/mâi 稀飯 番薯糜、鹹糜
143 neh nih 躡跤尾
144 ńg uínn 衣袖、袖子 手䘼、長䘼、短䘼
145 黃梔仔花 n̂g-ki-á-hue n̂g-kinn-á-hue 梔子花、黃梔花 黃梔仔花足芳
146 ngeh ngueh/gueh/geh 鑷子、鉗子、夾 火夾、夾菜
147 ngeh̍ ngueh̍ /gueh̍ /gereh 挾佇中央、挾牢咧
148 ngiau 搔(癢)、癢(的感覺) 驚人擽、心內擽擽
149 nǹg 穿過、鑽營 軁磅空、軁鑽
150 nn̄g nuī 雞卵、鴨卵、卵仁
151 nuá (用力)推揉、搓洗 撋粿、撋鹹菜、撋衫
152 nuā 口水 流喙瀾、收瀾
153 oh 困難、不容易、慢 真僫、僫講、行路較僫到
154 範勢 pān-sè 情況 看範勢伊袂來矣、看範勢才閣講
155 pang 木板、板狀物 枋仔、枋寮、紙枋、鐵枋
156 peh 剝開、睜開 擘柑仔、目睭擘金
157 拍呃 phah-eh 呃逆、噯氣、打嗝 無食假拍呃 拍嗝、扑呃
158 拍算 phah-sǹg 打算、也許 拍算欲去日本、拍算會落雨 扑算
159 phāinn 背(物) 揹冊包、揹物件
160 phâng 捀茶、捀菜
161 phànn 不紮實、不實 冇冇、冇柴、冇粟、冇數
162 phiann piann 丟、扔、摔 物件四界抨、抨椅仔
163 𥰔仔 phín-á 笛子 歕𥰔仔 品仔
164 豐沛 phong-phài phang-phài 豐盛 攢甲真豐沛
165 phóng 捧水、捧米
166 phú 霉、灰色、灰暗不明的 臭殕、殕色、殕殕
167 phun 餿水、淘米水 用潘飼猪、米潘
168 pi 哨子 歕觱仔
169 piak 炸、爆、裂 煏猪油、煏豆仔、煏開
170 pih (將袖子或褲管)挽起 撆手䘼、撆褲跤
171 保庇 pó-pì 保護庇佑 求神保庇
172 pōng 碰撞 相碰
173 磅米芳 pōng-bí-phang 爆米花 巷仔口咧磅米芳
174 磅子 pōng-tsí 砝碼 這粒是偌重的磅子
175 póo (魚、肉、菜)乾、乾癟 魚脯、菜脯、脯脯
176 puânn 轉換、翻越 盤車、盤山過嶺、盤牆仔
177 盤撋 puânn-nuá 交際、交往 佮人盤撋 蹣撋
178 菠薐仔(菜) pue-lîng-á(-tshài) pe-lîng-á(-tshài) 菠菜 菠薐仔(菜)煮猪肝
179 pué 撥、拂 掰頭鬃、掰走
180 sa 抓取、拿 烏白捎、捎無總、捎錢
181 sah̍ 白煮 煠卵、煠肉、煠麵
182 sak 棄、推 放捒、捒車、捒做堆
183 sap 小(雨) 霎霎仔雨、雨霎仔
184 梢聲 sau-siann 聲音沙啞 講話梢聲 莦聲
185 sàu 咳嗽、口氣 嗽甲真厲害、聲嗽
186 senn sinn 生鐵 生仔、生鍋
187 序大 sī-tuā 長輩 有孝序大、鄉親序大 視大
188 閃爍 siám-sih 閃爍 閃爍的天星 閃熾、閃熠
189 sian san 鏽、汙垢 生鉎、身軀全鉎
190 sián 一分錢 五仙錢、無半仙
191 𤺪 siān 疲倦、厭倦 人𤺪𤺪、厭𤺪 僐、倦
192 蟮蟲仔 siān-thâng-á siān-âng-á/ siān-lâng-á/ siān-tâng-á/sîn-âng-á 壁虎 蟮蟲仔食蠓蟲
193 siânn 引誘 共人唌、臭臊唌胡蠅
194 爍爁 sih-nah sih-nà/ sinnh-nà 閃電 雷公爍爁 爍乍、熠爁、熾爁、熠乍
195 sîn 接、接續 承球、承水、承話尾
196 sio̍h (手、腳)汗 手液、臭跤液
197 四秀(仔) sì-siù(-á) 零食 食四秀(仔)
198 siū 巢穴 鳥仔岫、賊岫
199 so 撫摸、搓、安撫、打圓場 挲草、挲圓仔 搓、搔
200 soh 繩子 跳索仔、搝大索
201 sông 粗俗、不文雅 草地倯、倯閣有力
202 所費 sóo-huì 費用、開支、花費 偌濟所費、都市的所費較懸
203 suān 撒尿、灑水 漩尿、漩桶
204 璇石 suān-tsio̍h 鑽石 璇石手指
205 suh soh 欶管、欶奶、欶水 嗍、𠲿
206 sûn 察看、線條、紋路 巡社區、畫一巡、目睭重巡
207 大家 ta-ke tuā-ke 婆婆 頭一擺做大家 乾家
208 大官 ta-kuann 公公、家翁 阮大官人真好 大倌
209 罩、蓋 罩霧、蠓罩、雞罩
210 tân 霆雷公、霆水螺
211 tang 年、收成季 過一冬、好年冬、早冬
212 當時 tang-sî 何時 當時開會、佇當時 東時
213 tauh 慢慢的、反覆 沓沓仔講、沓沓講
214 teh 壓、止 硩年、硩重、紙硩、硩茶盤、硩嗽
215 thái-ko 癩瘡、骯髒 癩鬼、這个所在足癩的 癩哥
216 thàng 穿過、穿透、貫串 迵過、規年迵天
217 thàng 憐惜 爸母對囝兒的疼痛
218 tháu 解開、抒發 敨索仔、敨放、敨開、敨氣
219 thí 張開、展開 目睭褫袂開
220 thiám 疲累、嚴重 活欲忝死、予伊
害甲真忝
221 thiànn 痛、疼愛 喙齒疼、疼惜、疼囝
222 thīn 支持、使平均、婚配 相伨、伨頭、伨親
223 thǹg thuìnn 蛻換、脫下 褪殼、褪衫
224 thóng 冒出、出頭、啄 捅頭、三十捅歲、雞仔捅米
225 thóo 土地、土性、本地的 土地、土直、土產
226 thôo 泥土、地上、糟糕 塗沙、塗跤、塗塗塗
227 thuah 來回拖拉、來回搓洗 挩門、挩窗、挩枋
228 thuh 承舉 托懸、托下頦
229 thuh 鏟(除)、揭露 黜鼎疕、黜沙、黜臭
230 thūn 填入 坉井、坉塗、坉本
231 tiánn 鍋子 大鼎、鼎鍋仔
232 定著 tiānn-tio̍h 定、一定、安穩 已經講定著矣、明仔載定著會落雨、坐予伊定著
233 tìm 投、擲 抌石頭
234 亭仔跤 tîng-á-kha 騎樓 行亭仔跤較涼、佇亭仔跤覕雨 亭仔腳、亭仔骹
235 𠕇 tīng 𠕇柴、𠕇米、𠕇篤
236 tiô 彈跳、跳動 趒跤頓蹄、驚一趒
237 tńg tuínn 轉變、返、旋轉、周轉 轉南風、見笑轉受氣、轉去、輪仔咧轉、支票小轉一下
238 tn̄g 遇到 搪著同學、拄搪
239 倒摔向 tò-siàng-hiànn tò-siak-hiànn 向後摔倒 跋一下倒摔向、坐無拄好倒摔向
240 tok 剁肉、剁斷
241 tōng 碰擊、撞 撞球、撞著壁、撞一空
242 (大)肚胿仔 (tuā-)tōo-kuai-á (tuā-)tōo-kui-á 蝌蚪 水池仔足濟肚胿仔
243 昨昏 tsa-hng tsah-hng 昨天 伊昨昏無來
244 查埔 tsa-poo ta-poo 男子、男性 查埔人、查埔囡仔 查甫、查夫
245 tsàm 踹、跺、用力踏 蹔予伊斷、蹔跤步
246 tsām 陣子 彼站、這站仔
247 tsâng 大欉樹仔、一欉玫瑰
248 tsànn 汆燙、過油 乍白菜、乍油
249 tsat̍ 密實、滿、堵塞 實櫼、實捅捅、實鼻
250 草蜢仔 tsháu-meh-á 蚱蜢 草蜢仔弄雞公
251 刺毛蟲 tshì-môo-thâng/tshì- moo-thâng 毛毛蟲 囡仔驚刺毛蟲、刺毛蟲會變尾蝶仔
252 tshiám 叉、串 攕仔、李仔攕
253 唱聲 tshiàng-siann 大聲表達反對或不滿的意見、出言挑釁 共人唱聲 倡聲
254 tshiau 翻動搜尋、攪拌 搜物件、搜皮箱、搜紅毛塗
255 tshiâu 調整、協商、推拿、挪移 撨時鐘、撨價數、撨骨、撨徙位、人咧做天咧撨
256 tshih̍ jih̍ 按、壓 揤電鈴、揤予伊牢
257 tshik 穀粒、稻穀 粟仔、粟鳥仔
258 tshìng sǹg 擤鼻
259 𨑨迌 tshit-thô thit-thô 玩耍、遊玩、遊蕩 好𨑨迌、出國𨑨迌、𨑨迌人 彳亍、佚陶、得桃、敕桃
260 手電(仔) tshiú-tiān(-á) 手電筒 用手電(仔)炤路
261 tshńg tshuínn (用舌頭)剔出、(用鳥喙)梳理 吮魚頭、吮魚骨、鳥仔吮毛
262 tshu 斜、滑 趨趨、趨雪
263 tshū 跙一倒、跙冰
264 𤆬 tshuā 帶領、引導、照顧 𤆬頭、𤆬囡仔
265 tshuah 洩出 疶屎、疶尿
266 tshuah 刨、礤床兒(刨具) 礤番薯簽、礤冰、菜礤
267 tshuân 準備 物件攢好勢、攢便便
268 tshuann 竹扦、扦著
269 tshue tshe/tsher 炊粿、炊粽、炊飯
270 tshuê tshê/tshêr 竹鞭、桿 箠仔、球箠
271 tshuē tshē/tshēr 揣物件、相揣
272 喙䫌 tshuì-phué tshuì-phé 臉頰 摸喙䫌 喙䩉、嘴䩉
273 tshun 剩、有餘 賰偌濟、時間賰偌久、有賰 偆、伸
274 tsî 麻糬 麻糍 餈、粢
275 tsian 油煎、油煎食品 煎魚仔、煎卵、蚵仔煎
276 tsiánn (味道)淡、(個性)軟弱 鹹汫、汫水、軟汫 𩟗
277 tsim 親嘴、吻 相唚、唚喙䫌
278 斟酌 tsim-tsiok 仔細、留意 斟酌看、小斟酌一下
279 tsing 揍、撞、搗 相舂、舂著壁、舂米
280 tsîng tsn̂g 自…… 從細漢、從到今
281 tsinn (硬塞)進去、擠進去、楔子 櫼入去、櫼仔
282 tsínn tsí 幼、嫩 茈薑、幼茈 芓、嫩
283 tsìnn 油炸、油炸食品 糋甜粿、豆乾糋
284 tsīnn tsn̄g/tsuīnn/tsī 舐指頭仔、舐枝仔冰、舐盤仔
285 這馬 tsit-má tsit-mái/ tsit-muá 現在 這馬隨來去、這馬幾點 即馬、這碼、職馬、這嘛
286 tsiú 守空房、守寡
287 咒誓 tsiù-tsuā 發誓、詛咒 毋通凊彩咒誓、咒誓予別人死
288 螿蜍 tsiunn-tsî tsionn-tsî/ tsiong-tsîr/ tsiunn-tsû/tsiong-tsû 蟾蜍、癩蝦蟆 螿蜍有毒性、螿蜍展氣功 螿蠩
289 昨日 tso̍h--jit̍ tso̍h--lit̍/ tso̍h--git̍ 前天 昨日我拄著伊
290 tsū 墊子、墊 椅苴仔、苴枋、尿苴仔、苴報紙
291 tsuā 趟、(路)程、行、列 行一逝、一逝路、寫一逝
292 tsuann 燒開、煎煮 煎茶、煎藥仔
293 tsuànn 炸油、吹牛 炸猪油、烏白炸
294 水雞 tsuí-ke suí-kue/suí-ke/suí-kere 青蛙 釣水雞、炒水雞、水雞跳真遠
295 賭注、筆(量詞) 硩注、拚孤注、一注錢
296 沉浸 駐水、駐死
297 tuè tè/tèr 跟、隨 綴人講、綴人時行、綴袂著陣
298 tu̍h 戳、刺 揬破、揬一空
299 uat̍ 轉、回轉 越頭、越轉身
300 ùn 蘸、沾 搵豆油、搵料

參考資料[编辑]