页面:Gujin Tushu Jicheng, Volume 786 (1700-1725).djvu/20

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


札,会同该省管粮参政巡历府,运州县转行催征本 镇,军储禄米。

又令分守口北道参议,请敕于十月前赴山西地方 驻札,会同该道守巡等官,征收新旧钱粮,限次月回 镇,料理防秋事宜。

嘉靖三十八年,题设通判二员,一驻广宁,一驻辽阳。 俱山东济南府,列衔听委稽查钱粮。

嘉靖三十九年,题准工部抽分厂。凡遇粮船除土,宜 四十石,外许验客货。如无放行,不许立挂号名色,以 误期限。

三十九年,复设都御史一员,提督南京粮储。

题准南京附近卫所应兑漕粮,不拘正兑,改兑内拨 一十五万九千四十二石二斗八升,行令原运,官军 径赴南京各仓上纳。其随粮席秏轻赍等项,亦照南 京纳粮,事体施行。

又令漕粮除原议正数,米一十五万九千四十二石, 零外其多馀米四万八千七百四十石四斗零,一体 照数收仓,听备军士月粮支用。每石照依正兑七钱, 算该银三万四千一百一十八两零,听于各省南粮, 改折银内,照数扣还。

嘉靖四十一年,令各司府州县如遇灾伤,地方不许 将应征南京仓粮妄奏改折。

嘉靖四十一年,令改府军彭城二仓之半,为禄米仓, 外东仓为卫仓内,西仓为部仓 。彭城卫南新仓府, 军前卫南新仓。

嘉靖四十二年,题准南京各卫仓岁用粮米,除单开 载九十二万三千九百五十五石八斗六升零,外量 增一十二万石,分派各司府州县派征内,浙江金衢 绍照前征银,其馀俱征本色。浙江、江西、湖广三省,管 粮参政参议,直隶苏松等府管粮等官,各躬亲赴部 领掣,总足批关。如各州县分部官不行亲解,及各总 部官通不赴部,以致粮解侵欺者,该部查照官吏避 难在逃,事例参奏。

四十二年,题准昌、平密、云建昌三处,原设管饷通判, 俱照宣大诸路事体,各给关防。

四十二年,题设通判一员,驻札油岩堡列衔济南府, 专一追征钱粮。

嘉靖四十三年,令京官修仓员外郎主事于就近公 署居住,督工裁革,通州修仓主事行管通会,河郎中 兼理。

四十三年,添注贵州司郎中一员,请给敕书关防,驻 札永平,总理永平等处粮储,兼管屯种。

嘉靖四十四年,议准查处罪赎,有违钦,限夏税至次 年五月,秋粮至次年九月。本折计该银至三百六十 两以上,问有力若不及数问,稍有力,准折银咨,送南 京户部银库作正支销。

四十四年,复设昌平主事管理三路兵马钱粮,其管 粮通判,仍驻居庸,并理三区关事,密云郎中仍专理 密云粮饷。

嘉靖四十五年,题准南京府军卫仓、府军右卫东仓、 府军后卫仓,金吾后卫东西南三仓,神策卫、龙骧卫 二仓,共八仓,暂作空闲GJfont,分解到粮米,止坐乌龙潭 等仓,收贮其八仓军夫,均派见贮仓,分协助修理所 空八仓,官员不止铨补。

四十五年,令浙江、江西、湖广、南直隶各抚,按官将应 解南粮总部,部运官职名,先于首年具奏定,限次年 五月以里,亲自赴部,督催上纳,候一省一府钱粮通 完,方许并掣总批,不许仍前违限及改委托,故不亲 掣批其管粮官,如遇升迁考满等项,有钱粮未完者, 务要催征完足,交割接管,方许离任。仍行南京户部 及总督粮储衙门,年终查照,完欠应否,住俸降级,劝 惩事例,分别具奏。

议准南京户部管仓主事,俱以三年为限,不许改差。 又议准各省解到南京仓粮,每百石除收正秏之外 有馀,尽令粮长领回,免收平斛米。石碎米亦令领回, 不必扣给官攒水兑,免其工价之费,席竹随宜,各仓 借用。

又议准岁征南粮,各该无按,通行司府管粮官,于当 年催足,待正二月,比运起兑一齐委官立,限部运内 有依期,及故违限者,听南京粮储举劾。

又议准南京旧例,自五月至九月五个月,就船放支 水兑米三十万石,免其筛晒席竹脚钱,每石折秏三 斗量,减五升,原派水兑粮米,南直隶限三月,浙江限 四月,江西限五月,六月各运到行委,主事专管米到 迟者,不拘月分,仍发水次兑放。

又令南京户部将各卫官军月粮,除二月十月折色 外米,贱时不拘月分,再放折色一月,每石折银五钱, 仍行抚按将拖欠南粮,江西、湖广每石征银五钱,浙 江每石征银七钱,南直隶每石征银六钱,速解南京 户部交纳,以备军粮折色支用。

又令南京户部即查仓场,见在司属官省减二员,止