Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉庆重修一统志-200-141.djvu/41

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  书院在华阳县东三十里中兴场 本朝嘉庆十二年景贤书院在双流县学宫

  右 本朝乾隆六年建四十一年修万春书院在温江县治南学宫右 本朝乾隆九年

  繁江书院在新繁县治东学宫后 本朝乾隆二十九年嘉庆十年绣川

  书院在金堂县治东 本朝康熙五十九年建乾隆二十六年龙门书院

  都县治北旧在县东 本朝乾隆十八年建五十四年迁建今所岷阳书院在郫县治

  南 本朝干隆十八年建岷江书院在灌县东门外 本朝干隆二十八年建五十一年

  九峰书院在彭县治南 本朝乾隆十五年建五十三年修唐昌书院

  在崇宁县治西 本朝干隆十六年建嘉庆四年凤山书院在简州治左 本朝乾隆

  六年崇阳书院在崇庆州治西南 本朝雍正元年建乾隆十八年嘉庆十七年

  通津书院在新津县治右旧名宝资耆院 本乾隆五十七年侨置城西嘉庆十