Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳至導覽 跳至搜尋
此頁尚未校對


   縣二

   淩雲縣附郭東西距六百十里 南北距五百二十里東至慶遠府東蘭州 界三百里西至西

   隆州界三百十里南至土田州 界一百五十里北至貴州興義府貞豐州界三百 七十里東南至土

   田州界一 百四十里西南至西林縣界二 百四 十里東北至 東蘭州界四百五十里西北至 貴州 貞

   豐州界四百里古 百越蠻地宋元明俱泗城州地 本朝順治十五 年升泗城為軍民府設理苗同

   知分駐乾 隆三年裁同知置淩雲縣 為泗城府治 西 隆州在府西北四 百三十里東西 距

   六 百七十里南北距四百五十里東至淩雲縣 界一 百二十里西至雲南廣南府界五百五十里 南

   至西林縣界一百七十里北至貴州興 義府貞 豐州界二百八十里東南至西林縣界八 十里西 南

   至廣南府界四 百七十里東北至貴州興義府普安州界四百七 十里西北至廣南府羅平州界四

   百九十里古百越蠻地元置安隆 砦屬泗城州 明永樂元年置安隆長官司屬廣西 布政使司 本