Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉庆重修一统志-200-096.djvu/23

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  闸二十一溉田三百二十馀顷洞子渠在县南五十五里分闸十二溉田一百五十一顷西洞渠在

  县西四十里溉田一百一十一顷龙首渠在县西南八十里黒河首派也旧名木龙坝分闸五溉田

  二十二顷又永利渠分闸九溉田二百二十八顷SKchar科渠分闸三十六溉田一千一百三十一顷四

  海渠分闸五溉田六十八顷下沤波渠在县西二十里溉田一百五十一顷上沤波渠在县西三十

  五里溉田六百四十四顷新丰渠溉田六十七顷平顺渠分闸四溉田一百六十一顷巴吉渠溉田

  二百九顷河西渠在县西北一百二十里分支渠三道溉田三十八顷接济渠分二沟溉田八顷新

  塔儿渠溉田五十四顷灌源渠溉田二十五顷敬依渠溉田一十七顷旧塔儿渠引黒河尾水分闸

  四溉田一百三十二顷以上俱引黒河水抚彝渠在抚彝厅城东北分闸五又新工渠在城

  北分六闸小鲁渠在城西北分四闸小新渠在城东北分二闸西海渠古集渠均在城西南倪加渠

  土军渠橙傮渠梨园渠小彩渠均在城南铺加渠东海渠早兀渠通济渠化音渠双泉渠明麦渠永