Page:乾隆西安府志-02.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


  醴泉縣

 釋名元和志縣有周醴泉宮隋因以名縣沿革一統志秦

 谷口邑漢置谷口縣屬左馮翊後漢廢晉爲池陽縣地後

 魏置寧夷縣屬咸陽郡西魏兼置寧夷郡後周攺郡曰寧

 秦後廢隋開皇十八年攺縣曰醴泉屬京兆郡唐武德中

 省貞觀十年復置天授元年屬鼎州大足元年還屬雍州

 乾寧中攺屬乾州五代後唐同光中還屬京兆宋政和八

 年攺屬醴州金屬乾州元因之明萬歴三十六年攺屬西

 安府

本朝因之

 疆域一統志在府西北一百二十里東西距六十三里南