Page:乾隆西安府志-02.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


西安府志卷第二

  名山志長安 咸寧

鄭樵云地理之家在於封圻而封圻之要在於山川顧大

川有時而移而名山千古不易則志山其尤要也西安一

府名山甲於天下唐一行謂山河之勢存乎兩戒而終南

分地絡之陰陽然卽此一山名稱錯出巳聚訟紛如矧世

代遞遠陵谷變遷蔓壑支峯曷由殫究兹列名山一門以

境內主山冠首餘以次列至一山而横亘數邑不能不爲

割裂分屬葢府志之與統志例固殊也凡三卷

 西安府長安縣

終南山一統志在府城南五十里西自鳳翔府郿縣入境