Page:乾隆西安府志-02.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


東界滻水西界樊川延六七十里一稱小兒原長安志圖

說駱氏志載唐皇子幼則居內漸長成於東內苑爲大宅

於外爲十六王宅外又置百孫苑王子王孫勿得岀外鬬

雞走狗蹴鞠彈射於苑中或曰今原東有西番浮圖至元

中所建其下是一古塜經營之始塹之爲基得一石槨有

篆文云小兒塜意者原名以是然今亦不知有此名矣

北五臺山縣志在縣東三里

長樂坡長安志在縣東北一十里元和志卽滻川西岸舊

名滻阪隋文帝惡其坂攺長樂坡方輿紀要舊有長樂驛

唐時爲迎餞之地唐白居易長樂坡送人詩行人南北分征路流水東西接御溝終日坡前恨離

別謾名長樂是長愁