Page:乾隆西安府志-02.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


李西華患此路之險自藍田至内鄉開新道七百餘里回

山取𡍼人不病涉謂之偏路縣志七盤山延亘綿遠西接

終南東通商洛險峻紆廻又䋫坡在東南通典七盤十二

䋫藍田之險路也一稱七盤嶺唐沈佺期夜宿七盤嶺詩獨遊于里外高卧七盤西

山月臨牕近天河入戸低芳春平仲綠淸夜子規啼浮客空留聽褒城聞曙雍李商隱商於新開路詩六百商於路

﨑區古共聞蜂房春欲暮虎穽日初曛路向泉間辨人從樹杪分更誰開㨗徑速擬上靑雲吳融登七盤嶺詩才非

賈傅亦遷官五月驅羸上七盤從此自知身計定不能回首望長安七盤嶺上一長號將謂靑天鑒鬱陶近日靑天

都不鑒七盤應是未高高

蕢山縣志在縣南十里其下卽輞川口漢高帝紀沛公引

兵繞嶢關踰蕢山擊秦軍藍田南遂西入咸陽又南五里

有虎坷山卽輞川之北垞相近有悟眞谷地爲藍田絶勝