Page:乾隆西安府志-12.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


生皆自督敎之遷西安府同知又吳浩無爲州人宏治九

年任又張和平度州人宏治十三年任又蕭瓛泰和人宏

治十七年任

徐政耀州志景州人正德元年

崔鑑耀州志德州人正德七年任以貪敗

夏璪耀州志江陰人又田天澤應州人

陳維淸耀州志淸源人嘉靖四年任又范琪澤州人又陳

文學貴州衞人並嘉靖八年任又李文熙石首人嘉靖十

一年任以淸謹稱又王繼祖襄城人嘉靖十四年任又温

秀洛陽衞人嘉靖十七年任又楊煦安陽人嘉靖十九年

任又周廷傑萊陽人嘉靖二十四年任先是漆水壞東城