Page:乾隆西安府志-22.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


八年 旌張廣聚妻田氏陳光宗妻孫氏俱乾隆二十

九年 旌袁毓璉妻任氏師其禮妻李氏胡煥妻伍氏

曹文常妻仇氏俱乾隆三十年 旌陳文質妻田氏黨

著妻田氏俱乾隆三十一年 旌郭世耀妻張氏乾隆

三十二年 旌竇士甲妻楊氏張明𪔂妻喬氏俱乾隆

三十四年 旌溫𩀱妻張氏乾隆三十五年 旌路

必庭妻張氏乾隆三十六年 旌賈遐齡妻李氏乾隆

三十七年 旌李之廉妻張氏邵憤然妻紀氏俱乾隆

三十八年 旌張天義妻姚氏任璠妻党氏曹近思妻

楊氏俱乾隆三十九年 旌曹天祚妻李氏趙國琰妻

王氏俱乾隆三十九年 旌