Page:乾隆西安府志-22.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 妻劉氏乾隆三十二年 旌呂應夣妻何氏乾隆三十

 三年 旌苗浩妻鞏氏乾隆三十四年 旌賈永淸

 妻雒氏監生門生蘭妻張氏李煥妻張氏門及第妻張氏

 俱乾隆三十五年 旌冦長春妻茹氏乾隆三十七年

  旌高文傑妻張氏姚君臣妻謝氏俱乾隆三十九年

  旌

 李氏周咨錄涇陽劉廣妻夫族李金昇誘至其室強欲汚

 之氏呌罵金昇奔走氏以被辱忿不欲生自刎不殊復投

 繯死金昇擬絞乾隆三十七年

旌表

 李氏通志涇陽牛光璿妻歸未三載璿殁事孀姑撫嗣子