Page:乾隆西安府志-22.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  隆三十三年 旌里遴妻李氏楊傑妻房氏俱乾隆三

  十四年 旌王宣綸妻孫氏乾隆三十五年 旌馮

  德昇妻張氏張應鍾妻章氏叚廷珍妻劉氏張克嶷妻蘇

  氏俱乾隆三十七年 旌張璐妻周氏劉文聰妻李氏

  劉哲妻李氏王裕義妻李氏俱乾隆三十八年 旌李

  希孟妻蘇氏彭理妻權氏俱乾隆三十九年 旌侯思

  惠妻程氏乾隆四十年 旌

  張氏通志三原申效明妻年二十一夫亡守節歴明季㐫

  荒事孀姑養𦵏盡禮撫孤世傑以副榜列明經年五十七

  卒又同里生員梁應運妻李氏子鎰婦劉氏姑媳皆年三

  十而寡壽皆至七十五而卒又王伉妻魏氏年二十四夫