Page:乾隆西安府志-26.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲萬世基從

 按巳上事並在建始元年

成帝紀正月上始郊祀長安南郊詔曰廼者徙泰畤后土

於南郊北郊朕親飭躬郊祀上帝皇天報應神光並見三

輔長無共張繇役之勞赦郊縣長安長陵及中郎官耐罪

徒三月祠后土於北郊

 按事在建始二年

五行志夏三輔霖雨山谷水出十月丁未京師相驚言大

水至渭水虒上小女陳持弓年九歲走入横城門入未央

宮尚方掖門殿門門衞戸者莫見至句盾禁中而覺向以

爲民以水相驚者陰氣盛也小女而入宮殿者下人將因