Page:乾隆西安府志-30.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


器等同居興慶里人號曰五王宅至是爲宫焉玉海舊史

開元元年以隆慶舊邸爲興慶宮在隆慶坊元宗名隆基

攺興慶長安志開元二十年築夾城入芙蓉園自大明宫

夾東羅城經通化門以達此宮又經春明延喜門至曲江

芙蓉園而外人不知也 興慶門金明門六典宮之西曰

興慶次南曰金門 通陽門躍龍門一作濯龍門長安志宮南

曰通陽宮北曰躍龍 勤政務本樓唐讓皇帝傳先天後

以隆慶舊邸爲興慶宫於宮西南置樓南曰勤政務本之

樓樂志元宗敎舞馬百匹舞于勤政樓下後賜宴設酺亦

于勤政樓 花蕚相輝樓長安志置宫後寧王憲申王撝

岐王範薛王業邸第相望環于宮側明皇因題花蕚相輝