Page:乾隆西安府志-33.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 慧濟寺縣志在縣西北十五里大德元年僧了達等建

 淸眞寺賈志在縣南渭橋至正年建

 丈八寺通志在鄠縣西十里元時土人掘地得石佛高丈

 八因名巳下鄠縣

 中原寺通志在縣北十里舊名白雀寺卽妙莊王三公主

 修行處後燬于火延祐五年修建明景泰三年萬歴三十

 九年屢修改今名

 淸泉觀馮志在藍田縣東北五十里至元三年建明洪武

 二十五年修巳下藍田

 玉山觀馬志在縣西北四十里元時建又縣東屏峯鎭有

 玉山寺