Page:乾隆西安府志-41.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


朝野僉載天寶中李遐周頗有道術多在禁署徙居宮觀

於所居院內題詩千言皆預紀上皇幸蜀祿山僣位之事

略舉一篇云燕市人皆去函關馬不歸如逢山下鬼環上

繋羅衣貴妃小字阿環山下鬼嵬字也

冊府元龜肅宗爲皇太子天寶十三載觀安祿山有悖逆

狀恐危宗廟遂精誠祈夣其夜夣故內侍普寂等二人舁

紫案覆一黃帕自天而下直至帝前素版丹書文字甚多

十五載元宗遊蜀帝幸靈武次永壽縣雲氣見西北長數

丈成橋閣之狀識者以爲天子氣自是紫雲擁帝所乘馬

聚散不時

東齋籍大歴八年京兆大旱京兆尹黎幹造土龍自與巫