Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-13.djvu/148

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


霞日悠永匡時在賢逹歸㢤盍耕壠

  有室七章

有室如𥵂周之崇墉窒如穴處無秋無冬

耿彼屋漏天光入之瞻彼日月何嗟及之

倐晦倐明凄其以風倐雨倐雪當晝而𫎇

夜何其矣靡星靡粲豈無白日窹𥧌永嘆

心之憂矣匪家匪室或其啓矣殞予匪恤

氤氤其埃日之光矣淵淵其鼓明既昌矣

朝既式矣日既夕矣悠悠我思SKchar其極矣