Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


思共皷湘江船湘中富英彦徃徃多及門臨𡵨綴

斯語因之𭔃拳拳

  滁陽别諸友

   滁陽諸友従逰送子至烏衣不能别及暮

   王性甫汝徳諸友送至江浦必留居俟予

   渡江因書此促之歸并𭔃諸賢庶㡬共進

   此學以慰離索耳

滁之水入江流江潮日復来滁州相思(⿱艹石)潮水来

徃何時休空相思亦何益欲慰相思情不如崇令