Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


賈舶絶江喧浪舞漁簔片雲東望懐梁國五月南

征想伏波長擬歸耕猶未得雲門𥘉伴漸無多

轅門春盡猶多事竹院空閒未得過特放小舟乗

急浪始聞幽碧出層蘿山田旱乆兼逄雨野老歡

騰且縦歌莫謂可塘終㩀險地形原不勝人和

吹角峰頭暁散軍横空萬𮪍下氤氲前旌已𢃄洗

兵雨飛鳥猶驚捲陣雲南𤱔漸忻農事動東山休

共凱歌聞正思𨦟鏑堪揮淚一戰功成未足云

  聞曰仁買田霅上携同志待予歸二首