Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-15.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


未嘗一日不在扵太夫人之養也今而歸告成扵

忠襄之廟拜太夫人扵𰯌下旦夕承懽伸色養之

孝公之願遂矣而其勞國勤民拳拳不舎之念又

何䏻釋然而忘之則公雖𣣔一日遂歸休之樂蓋

亦有𠩄未能也公復起拜謝又有言者曰雖然君

子之道用之則行舎之則藏用之而不行者徃而

不返者也舎之而不藏者溺而不止者也公之用

也既有以行之其舎之也有弗能藏者乎吾未見

夫有其用而無其體者也公又起拜遂行陽明山