Page:清史紀事本末(七).djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


督率州縣不能望有轉機請朝廷堅以持之寬以期之限示三年責成督撫分飭各州縣多製戒

烟方藥施散勸諭以滿三年爲期逾期不能戒者官吏參革生監舉人禠斥長官不舉發者同罪

而凡文武應試士子例具五童互結宜以鴉片煙爲首禁容隱者一倂除名童生吸食鴉片煙皆

先停考濫入場者廩保坐黜廪生吸煙皆先停止保人濫保者敕官坐黜而於各省栽種鶯粟地

方則由有司官勸諭紳民整頓所屬地方漸摩勸化更需以二十年之期盡人民而變革之矣疏

入不省 三月郭嵩燾奏鴉片爲害中國擬請設法禁止下各將軍府尹各直省督撫議奏嵩燾

再疏稱臣光緒三年二月初八日具奏設法嚴禁鴉片一摺至今未奉批諭竊惟國家興利除弊

關繫重大未易輕議整頓鴉片煙爲害中國五六十年通計各省士民陷溺其中者率十之四五

其害日廣其毒亦日深道光十九年特詔嚴禁遂至激成海疆之禍而吸煙者愈多至咸豐九年

例禁已開更無顧忌臣於此時復爲禁止鴉片煙之議人皆知其難行而臣揆之事理驗之人心

顧獨以爲至易蓋使國家設立科條貴成地方官禁之徒以擾累百姓其終必至愈禁而愈開使

人民自爲禁制以獎勵其廉恥而激發其天良則動於詔旨一二言而人心自振積弊亦將自除

並陳辦法數條一權衡人情以定限制之期二嚴禁栽種以除蔓延之害三嚴防訛詐以除胥吏

之擾四選派紳員以重稽查之責五明定章程以示勸懲之義六禁革煙館以絕傳染之害奏上

諭交各該將軍府尹各直省督撫斟酌妥議具奏原奏著發鈔

四年春二月工部右侍郎閻敬銘山西廵撫曾國荃奏申明栽種鶯粟舊禁允之自郭嵩燾再疏

條陳禁煙之法奉旨交各省議覆後久之仍寂然無聞是年敬銘因督辦秦晉工賑在山西見晉