Page:清史紀事本末(五).djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷五十八

  通使及選派留學

德宗光緒元年秋八月派侍郎郭嵩燾道員許鈐身出使英國旋改派鈐身出使日本國以五品

京堂劉錫鴻代爲駐英副使鈐身因事留直隸又以侍講何如璋代使日本初同治六年十月派道

員志剛郎中孫家穀偕美使蒲安臣出使有約各國辦理中外交涉九年五月天津敎案起命侍

郎崇厚出使法國皆臨時派遣非常駐之員是年五月閒總理各國事務衙門奏請預儲熟悉洋

務人才得旨允行至是復有是命令諸使臣分駐各國統率參贊領事等官辦理一切交涉事件

 冬十一月以三品京堂陳蘭斌同知容閎出使美日秘三國先是同治十一年正月江督曾國

藩直督李鴻章奏請挑選幼童赴美國肄業蘭斌與閎同派管理學生常川駐美經理一切至是

奉命駐紮美日秘三國爲公使蘭斌等抵美後查美國各邦華人共十有四萬餘計金山一帶已

有六萬奏設領事於金山埠以道員陳樹棠充總領事駐劄其地金山美紳傅列秘充領事至日

查有古巴屬島華民傭工其處者有六萬餘人因設古巴總領事一以主事劉亮沅充之馬丹薩

領事一以同知陳善書充之尋又設秘魯嘉里約領事一暫駐利馬並居駐秘參贊署中後專駐

海口

二年秋八月總理各國事務衙門奏定出使經費允之時雲南匪徒戕殺英人馬嘉理一案議結

李鴻章與英使議定條欵內有𥳑派使臣齎奉璽書赴英表明惋惜一條故前派使臣郭嵩燾等

將出洋前往英國至是總署擬定出使經費呈奏得旨允行 冬十二月李鴻章沈葆楨奏請派