Page:清史紀事本末(五).djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷六十

  法越兵事及和約

德宗光緒九年春三月命大學士直隸總督一等肅毅伯李鴻章馳往廣東督辦越南事宜節制

廣東廣西雲南三省防務安南自故廣南王裔孫阮福昭得法人之援以嘉慶七年恢復舊領受

中國冊封改稱越南國王後法使至越南索酬金國王靳之遂開法人侵略之端緒咸豐閒又因

殺害敎民與法搆兵同治元年始立約講和割南圻之嘉定邊和定祥(外三省)𢌿法人十二年

又開兵釁再訂和約又割永隆安江河仙(內三省)之地予之於是南圻全爲法踞改嘉定爲西

貢成爲大埠上年法人欲實行紅河(富良江一名珥江屬北圻)通商有黑旗黨魁劉永福者太

平軍故將也其軍旗尙黑故以里旗名太平國亡後永福以所部入越越王招撫授以三宣提督

之職轄宣光興化山西三省永福遂扼守山西保勝一路權商税以供軍餉故法人必欲驅除之以

通保勝商路而永福誓死不相退讓法人因和約內有出貲剿匪之條遂指黑旗軍爲匪以兵船

駛至海陽聲稱攻取東京三月陷河內是年二月又陷南定進陷河陽其附近之廣安寧平二省

均爲所佔時永福駐山西軍絕精悍又得滇督岑毓英助軍火故屢戰勝法師法人旣憚永福乃

別以兵船攻東京順化河岸礟臺陷之適國王阮福時死國人殺其嗣王推立其弟福昇法人逼

脅立約權利盡失旋福昇仰藥自殺國人又立福時之子福曆年十二受脅不能自振始使使來吿

急朝命鴻章迅速前往廣東督辦越南事宜所有廣東廣西防軍均歸節制 秋八月命兵部尙

書彭玉麟往廣東督辦海防先是李鴻章奉命督師援越未行與駐京淫使寳海在天津訂約三