Page:清史紀事本末(六).djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对清史紀事本末卷六十二

  創設海軍及改練陸軍

德宗光緒十一年秋九月命醇親王奕譞總理海軍事務沿海水師悉歸節制調遣並命慶郡王

奕劻直隸總督李鴻章會同辦理正紅旗漢軍都統善慶兵部右侍郎曾紀澤幫同辦理自法越

事定政府日籌議海防至是決定先從北洋精練水師一支以爲之倡此外分年次第興辦命鴻

章專司其事而設海軍衙門於京師 冬十二月侍郎黃體芳奏請開去李鴻章會辦海軍差使

並諭令曾紀澤遄歸練師廷旨以其跡近亂政交部議處

十四年冬十一月以總兵丁汝昌爲北洋海軍提督副將林泰曾劉步蟾爲左右翼總兵時北洋

海軍已成軍也汝昌淮軍陸將水師學問毫無根底蒞任後各兵官皆輕視之(見二十一年桂

撫胡燏棻奏議)泰曾步蟾皆閩廠選派英國學習駕駛優等畢業生後海軍敗於日本二人皆

死於難汝昌亦羞憤自盡

十六年春閏三月命臺灣巡撫劉銘傳幫辦海軍事務時曾紀澤已病故也

二十年夏四月李鴻章會閱海軍畢覆奏命交部議叙北洋海軍自十四年成立以後十七年四

月派鴻章會同東撫張曜出洋校閱鴻章覆命奏稱海軍規模略具將領頻年訓練熟精技藝是

年爲第二次校閱之期復派鴻章及東撫定安會校並周厯旅順等處校閱沿海陸軍及各處臺

塢等工事至是覆奏盛稱技藝純熟行陣整齊及臺塢等工一律堅固

二十一年夏閏五月署兩江總督張之洞奏請改練新軍先練二千數百人爲一軍名爲自強軍