Page:清史紀事本末(六).djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不相沿襲譬之冬裘夏葛勢不兩存用特明白宣示中外大小諸臣白王公以及士庶各宜努力

向上發憤爲雄以聖賢義理之學植其根本又須博采各學之切於時務者實力講求以救空疏

迂謬之弊專心致志精益求精毋徒襲其皮毛毋競騰其口說務求化無用爲有用以成通經濟

變之才京師大學堂爲各行省之倡尤應首先舉辦著軍機大臣總理各國事務衙門王大臣會

同妥速議奏所有翰林院編檢各部院司員各衙門侍衛候補候選道府州縣以下各官大員子

弟八旗世職各武職後裔其願入學堂者均准入學肄習以期人才輩出共濟時艱不得敷衍因

循徇私援引致負朝廷諄諄誥誡之至意 諭令宗人府保薦王公貝勒等游厯各國從侍郎榮

惠御史楊深秀前後奏請也命下親貴大譁謂帝破壞中國之禮法且使滿洲之權勢處於危險

地位帝不得已改命毋庸保薦 諭翰林院侍讀學士徐致靖保薦工部主事康有爲等著於本

月二十八日預備召見光緒十五年有爲以諸生伏闕上書極陳時局請及時改革以圖自強格

不得上二十一年代表公車千三百人上書請變法亦不達旋通籍授工部主事自是四年之閒

凡七上書申前議仍寢不上乃退而立強學會於京師繼設分會於上海京會推鄂督張之洞爲

會長郎中沈曾熾編修張孝謙浙江溫處道袁世凱皆贊成人也尋復開保國會於北京是年以

給事中高燮曾之疏薦諭令王大臣傳至總署詢問變法事宜王大臣取其上年冬閒呈請工部

代奏之書以上帝覽之指其篇中求爲長安布衣而不可得及不忍見煤山前事等語語軍機大

臣曰康某何不顧死生乃爾竟敢以此言陳於朕前耶然亦不之罪仍命嗣後康某如有條陳當

卽日呈遞毋許扦格並宣取所著日本變法俄大彼得傳等書至是以協揆翁同龢及致靖交章