Page:清史紀事本末(四).djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷四十五

  咸豐時政

文宗咸豐元年春正月帝侍太妃如梁格莊謁陵越八日還宮 江蘇地震 夏五月革陜甘總

督琦善職琦善以勦辦黑城撒拉回子及黃喀窪番子妄殺雍沙番族頗衆命革職交刑部審訊

旋命發往吉林充當苦差 六月江蘇上海縣北門外民家地出血血自地中上冒色紅而微紫

出地卽凝結成塊 南中各省多見雪 秋閏八月南河豐北廳隄決南河歲費五六百萬金然

實用之工程者什不及一餘悉以供官吏之揮霍河帥宴客一席所需恆斃三四駝五十餘豚鵝

掌猴腦無數食一豆腐亦需費數百金他可知己驕奢淫佚一至於此而於工程方略無講求之

者故河患時警

二年春正月臺灣民洪紀作亂鎮道葉紹春徐宗幹督兵討平之 帝如梁格莊謁陵越九日還

宮 夏五月江蘇所屬州縣地生白毛 秋七月協辦大學士杜受田卒初宣宗於諸子中鍾愛

恭王奕訢欲立之以帝齒居長無失德意未決一日命諸子校獵南苑是日恭王所得鳥獸最多

帝獨無所獻宣宗詢之帝對曰時方春和鳥獸字微不忍傷生命以干天和且不欲以弓馬一日

之長與諸弟競爭耳宣宗大悅曰是眞有君人之度矣儲位遂定時受田爲帝師傅當日之語受

田實敎之故帝卽位卽晉受田協揆之職至是卒帝慟哭失聲親臨奠醊贈太師子謚文正 冬

十二月丁未朔日食壬戌旣望月食詔停冬至慶賀從通政使羅惇衍請也 十二月京師地震

三年春二月行用官票命於京師先行 三月江蘇浙江地大震四日乃止 定各省捐貲助餉