Page:清史紀事本末(四).djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷四十六

  英法聯軍入京及和約

文宗咸豐六年冬十月英吉利軍艦駛入廣州攻城陷之旋引還初鴉片之局旣終中國政府許

英人以五口通商英人於道光二十六年來粵請立約總督耆英與期二年後踐約屆期而徐廣

縉督兩粵葉名琛爲巡撫二十九年英艦入粵河申前約廣縉等拒不許入時廣州紳民私起團

練勢張甚廣縉因宻召諸鄉團練十餘萬列兩岸呼聲震天英人懼請更定廣東通商專約粵人

請以嚴禁入城之語載入條件中英人恐激民變妨商務遂簽約廣縉等會疏入吿朝旨大悅封

廣縉子爵名琛男爵咸豐二年廣縉移督湖廣名琛坐遷總督英香港總督巴冷復申前請名琛

峻拒之六年英政府以巴夏禮任廣東領事是年九月有亞羅船自外海入省河所載皆華人而

詭張英旗巡河武弁指爲匪登艇索犯拔其旗投甲板上執水手十三人械繫省獄巴夏禮大恚

照會名琛謂約載不法華民逃至香港或英船潛匿者華官得移取不得擅拘毀旗尤非禮且華

民在英舟爲傭實無罪責歸所獲十三人名琛遣一微員送十三人於領事館巴夏禮見所遣爲

微員又不致詞道歉疑有意折辱之遂不受名琛仍置十三人於獄而絕不爲備於是英艦攻陷

黃浦礮臺名琛詰釁由巴夏禮請入城面議不許至是遂攻省城陷之以兵少雖得廣州不能實

行占領不久復退歸軍艦粵民見英軍退爭起爲暴動縱火洋樓凡美法英各商館及十三家洋

行一切燒燬英兵亦焚緣濠居民數千家以示報復

七年冬十二月英法同盟軍陷廣州先是巴夏禮知法美二國商館被焚喜曰二國必與我矣馳