Page:清史紀事本末(四).djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夜破革苗遂克台拱廳城 十二月總兵劉士奇攻克貴州都勻府城都勻爲苗人金幹二久據

至是克復

十年春正月以越南匪徒曾亞治滋擾諒山木馬等處命廣西提督馮子材馳赴太平督兵進勦

 二月浙江暴風雨雹傷斃人口數萬 夏六月太白畫見 永定河溢 草倉河溢 有流星

出天市垣 秋七月永定河復決 草倉河復溢

十一年春正月大學士兩江總督一等毅勇侯曾國藩卒予謚文正初國藩以在籍侍郎出治鄉

兵征伐徧於十八行省終以底定四方中興之功允推爲第一自軍旅漸平百務剏舉凡勸農課

桑修文掁窮戢暴去貪及鹽務開墾清訟水陸練兵等國藩皆手定章程期可行之經久和議成

國藩陰有爭雄海上之志設內軍械所安慶機器局上海仿造火輪船奏請挑選聰潁子弟赴泰

西各國肄習技藝期十五年還國其遠略如此文章尤美有集百餘卷行世喪歸百姓爇香追送

盈路擁喪不得行江南家家繪像以祀謳思弗置 二月詔起彭玉麟巡閱長江水師 三月以

貴州苗悉平賞席寳田騎都尉世職苗首張秀眉等自咸豐五年起事疊陷城池蹂躪貴東西殆

徧楚蜀邊境騷然至同治六年十月寶田統帶湘軍入黔與提督周達武唐本有龔繼昌會黔軍

蘇元春等協力雕勦雕勦者懸軍深入饑困敵糧夜宿敵壘行不持營悵居不依城砦軍不時至出

不時反昔岳鍾琪張廣泗所以制苗蠻也用兵五年餘拓地千餘里破砦數千殄苗及百萬十年

九月寶田感瘴病風痺乞歸以繼昌元春本有三提督及道員謝蘭階分統其軍諸將迭戰至是

遂俘秀眉及金大五送長沙磔之苗疆平 夏五月甲申朔日食 御史李宏謨奏請勤召對嚴