Page:清史紀事本末(四).djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而星沅卒先是廷議以星沅曾任廣西學政洪秀全出其門故有師生之誼命星沅赴粵從事招

撫星沅逡廵不肯進及朝旨敦迫乃大恐行之粵西之斷藤峽仰藥死天爵復與提督向榮有𨻶

劾榮不遵節制詔罷天爵以鄒鶴鳴爲廵撫賽尙阿至軍合都統烏蘭泰及榮軍擊嘉祥未暇及

秀全秀全得以其閒從容布置放附從者益衆嘉祥敗降於榮改名國梁移師擊秀全屢敗衆推

秀全爲太平王破象州進據永安定國號曰太平天國稱天王楊秀清蕭朝貴馮雲山韋昌輝爲

東西南北四王石達開翼王洪大全天德王

二年夏四月太平軍破全州先是賽尙阿合諸道兵數十營圍永安四閱月不下洪大全突圍北

趨陽朔烏蘭泰誘執之送京師羅大綱復突圍出烏蘭泰逐之至六塘墟敗没大綱假其軍旗賺

桂林城語誤不得入攻月餘退連破興安全州方秀全在永安時道州舉人胡孝先往謁疑爲諜

繋之孝先自獄中上書暴政府惡甚至秀全方求文士得書大喜釋之與論大計孝先曰關中天

府之國周秦之所以興欲爭天下必先取咸陽然後出山右定燕薊天下可傳檄定也秀全稱善

置孝先左右稱先生而不名楊秀淸忌之值退軍永安殺諸道以陷敵聞秀全甚悼焉 五月太

平軍窺長沙未至馮雲山陣殁秀全哭之慟曰天不欲吾定天下耶何奪吾良輔之速也雲山能

謀善斷多所規盡秀全深倚之雲山殁秀全移攻道州提督余萬淸遁秀全入道州分兵破江華

永明嘉禾藍山 秋七月太平軍破桂陽州彬州趙長沙罷湖南廵撫駱秉章以張亮基代之逮

治余萬淸以雲貴總督雖繞典道長沙令留辦防堵 冬十月太平軍破岳州先是蕭朝貴自彬

州率師攻長沙數日之閒連破安仁攸醴陵等縣比至長沙省城南十里之跳馬港民走報城中