Page:1956 Chinese Character Simplification Scheme.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对

头(頭)
体(體)
鉄(鐵)
条(條)
听(聽)
团(團糰)
难(難)
拟(擬)
乐(樂)
类(類)
累(纍)
里(裏)
礼(禮)
丽(麗)
厉(厲)
励(勵)
离(離)
了(瞭)
刘(劉)
帘(簾)
联(聯)
粮(糧)
灵(靈)
罗(羅囉)
乱(亂)
个(個)
盖(蓋)
干(乾幹)
赶(趕)
谷(穀)
刮(颳)
过(過)
归(歸)
关(關)
覌(觀)
巩(鞏)
克(剋)
开(開)
垦(墾)
恳(懇)
困(睏)
号(號)
后(後)
护(護)
画(畫)
划(劃)
伙(夥)
怀(懷)
坏(壞)
会(會)
欢(歡)
环(環)
还(還)
几(幾)
击(擊)
际(際)
家(傢)
价(價)
借(藉)
旧(舊)
艰(艱)
荐(薦)
歼(殲)
尽(盡儘)
姜(薑)
举(舉)
剧(劇)
据(據)
卷(捲)
齐(齊)
气(氣)
窃(竊)

2