Page:M37Kyushuhen.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


這個 那個 前頭 後頭 上頭 底下 左邊兒 右邊兒

時候兒 今天(今兒) 明天(明兒) 昨天(昨兒) 後天(後兒) 前天(前兒) 上月 本月 下月

今年 明年 去年 前年 後年 上半天 下半天 早起 晌午 晚上 夜裏 天天(每天) 這程子 現在 上回 下回 這回 從前 後來 剛纔 回頭

天 太陽(日頭) 月亮 風 雨 雪 氣 雷