Page:Sibu Congkan0091-荀悅-前漢紀-6-5.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


微小事以塞詔書而巳本志曰昔周五刑之典墨罪

五百劓罪五百宫罪五百剕罪五百殺罪五百所謂

刑平國用中典者至穆王命甫侯作五刑以詰四方

墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五百宫罰之屬

三百大辟之罰其屬二百凡五刑之屬三千稍稍煩

多矣及至戰國韓任申不害秦用商鞅起連坐之法

造參夷之誅增加肉刑大辟爲鑿額抽脅鑊烹之刑

而法禁等酷矣至高祖初入秦約法三章號爲寛略

網漏吞舟之魚然時尚有夷三族之令當三族者先

黥劓左右指笞殺之梟其首菹其骨肉於市其誹謗

罵詛者有先斷其舌故謂之具五刑高后元年除三