Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


行逢罪惡之甚皆出於衍云璹亦國初人疑其說得於衍書皆不可為據今從十國紀年

十二月唐陳處堯如契丹乞兵十國紀年作兵部郎中叚處常今從晉陽見聞録

四年三月唐周延構(“冉”換為“冄”)等作劉仁贍表來降實録時仁贍臥疾已

亟遂飜然納欵而城内諸軍萬計皆屏息以聼其命又曰仁贍輕財重士法令嚴肅故能以一城之衆連年拒守逮其來

降而其下無敢竊議者斯亦一時之名將也歐陽史三月仁贍病甚已不知人其副使孫羽詐為仁贍書以城降世宗命

舁仁贍至帳前歎嗟乆之賜以玉帶御馬復使入城養疾是日制曰劉仁贍盡忠所事抗節無虧前代名臣幾人可比予

之南伐得尔為多乃拜仁贍檢校太尉兼中書令天平軍節度使仁贍不能受命而卒世宗追封彭城郡王以其子崇讃

為懷州刺史李景聞仁贍卒亦贈太師又曰仁贍既殺其子以自明矣豈有垂死而變節者乎今周世宗實録載仁贍降

書蓋其副使孫羽等所為也當世宗時王環為蜀守秦州攻之乆不下其後力屈而降世宗頗嗟其忠然正以為大將軍

視世宗待 人之薄厚而考其制書乃知仁贍非降者也今從之

五年三月唐主遣兵部侍郎陳覺奉表十國紀年遣樞密使陳覺奉表