Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


選士四千宿衛以李継徽緫之𦙍亦諷朱全忠内兵二千居南司以婁敬思領之蓋取唐補紀耳按韓偓金鑾宻記偓對

昭宗云當留兵之時臣五六度與崔𦙍力爭𦙍曰某實不留兵是兵不肯去臣曰其初何用召來又𦙍曰且喜岐兵只留

三千人據此則是𦙍召茂貞入朝而留其兵也又舊紀梁實錄編遺錄薛居正五代史梁紀等諸書皆不言全忠嘗遣兵

宿衛京師若如唐補紀所言岐卞各遣兵數千人戍京師則昭宗欲西幸時兩道兵必先鬬於闕下不則汴兵皆為宦官

所誅不則先追去今皆無此事蓋程匡柔得於傳聞又黨於宦官深疾崔𦙍未足信也然𦙍所以欲留茂貞兵為己援者

蓋以茂貞自已誅劉季述為己功必能與己同心讎疾宦官以利誘之遂復與宦官為一耳今從金鑾記

二月李克用修好於朱全忠唐末見聞錄乾寧四年月差軍將發往汴州為使

其書云云汴州回書云云據全忠書有前年洹水曽獲賢郎去歳青山又擒列將又云鎮定歸欵浦晉求和則非乾寧四

年明矣唐年補錄天復元年五月壬午制以朱全忠兼領河中仍詔與太原通和初朝廷以全忠吞併河朔又收下蒲津

必恐兵起相侵乃下詔太原夷門使務和好時太原意亦以全忠漸强先以書聘全忠書辭與見聞錄同全忠荅太原書

又進表云臣與太原曽於頃歳首締歡盟及其偶掇猜嫌止為各爭言氣又云但以來書意指未息披攘又云臣詳兹來