Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   漢紀五十六     通鑑卷六十四

      起重光大荒落盡旃𫎇作噩即辛巳至乙酉凢五年

孝獻皇帝巳○建安六年居莧切迭也徐刃切火餘也音陛股也下同

否欲切視也猶豫上音由亦音右下音預玃屬居山中聞人聲豫登木無人乃下故謂不决者爲猶豫其它說已見上徒了切弄

也戯誘之江州巴郡之邑杜預曰巴國也渠希山客切求也說音稅誘也姝恱切與歠同

式救切自狀其罪之○七年浚儀私閨切陳留邑睢陽音雖梁國邑居効切說文地藏也或作窌析械

先擊切其字從木斤破木也剛愎弼力切很也春秋左傳云剛愎不仁扶云切水名出大原晉陽山西南入河鞬中

切盛弓矢器也式渉切南陽邑禆將賔彌切副將也側格切狹也任子如鴆切保任也子以父任爲即送質

陟利切送質所以結信也焉能於䖍公瑾渠遴○八年鎧可亥切甲之别名漯隂它合切平原邑

嬰城伊盈切繞也嬰繞其城以固守之頻脂七肖切峻也或作陗才𥬇切責也戮力力竹切并力也

字林音遼克不俯九切與否同讒䦧許歷切詩兄弟䦧于墻䦧很也鄭氏箋舉豈切虱之子也所櫛切齧人蟲

胡介切判也散也仲虺鬼切奚仲之後爲湯左相鄱陽音婆豫章邑徒沆切盪滌也〇九年