Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


三年諦都計切審也口吃居乙切言蹇也更𪧐居行切更互也下更止同密畢敷尾

五故切逆也思廉切利也不橈女巧切曲也守將將去憒憒古對切心亂也適莫上都歴切

從也莫定也駱驛上盧各切下夷益切驛馬也橫受户孟切非理也此縁切改也○邵陵厲公

上〇正始元年鄂力户八切亂也○二年札側八喪誅上息郎切下陟輸切言死

亡誅戮者屢見彊羸上巨良切健也下力爲切瘦也掎角居綺切偏引也秣馬葛切食馬榖也芍陂芍音鵲楚

相孫叔敖所造徑百里灌田萬頃在漢六安國蓼地柤中之加切楚地春秋魯襄公㑹吴于柤即此卒音猝急也滋蔓

蔓延也左傳無使滋蔓并力𢌿政切兼也並也音浮蜀地廣漢郡涪水所出南入江○三年儋耳丁甘切越地在

大海中漢武帝元鼎六年開儋耳郡儋耳者其種大耳渠率自謂王者其地屬吴珠崖漢武帝開置在大海中崖岸之邊出眞珠故曰珠崖其地

降殺所拜切衰小之也降去聲○四年襲席入切春秋釋例㭺其不俻曰襲衣撿切說文曰歛也諜人

逹恊切軍中反間者時戰切善也毗輔毗頻脂切輔𦔳監秦居懴切誡也與鑑通難掉徒釣切摇也

閹衣檢切宫中守門者徐刃切火餘也榛藪上側詵切木叢生曰榛間厠上古莧切隔也下𥘉吏切雜也○五

年駱谷駱音洛漢中郡興執有駱谷路南口曰儻谷北口曰駱谷黃金谷名在漢中郡漢陽縣南接漢川險固之極比爾