Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


徒敢逡湏切嚮也龜兹音丘慈西域胡國焉耆於䖍切西域胡國子窴徒賢切又徒見切與闐同西域

彗星徐醉切妖星胡甸切顯見也奎婁音睽樓二十八𪧐星名輜重上側特切下直用切輜載衣車也重

載物車也行者之資緫曰輜重狼狽愽髙麗音離髙勾麗也其國在遼東之東詿誤音挂說詿亦誤也

子峻切智過千人曰雋側胄切井甃也鹵簿裴古切車駕次第爲鹵簿許茄切亦作靴鼓吹尺僞切音律管

壎之樂也嗷然牛刀切衆口愁也鍾虡音巨爾雅曰木謂之虡所以掛鍾磬也文紡切車輞竹絙古登力竹

鹿櫨龍都切井上汲水具似兩切栩實也商賈音古行賣曰商坐販曰賈林邑南蠻國名本曰南郡象林

以遮切椰子本名出交州其葉背面相似杠末古𩀱切旌旗竿也 三 年理不俯九切與否同於避切怒恨也

誚責才𥮅切亦作譙笞捶上昌之切下止蘂切皆撃也冒頓音墨特匈奴頭曼之子名瞋目昌眞切張目也詰問去吉切責

燕王皝胡廣切慕容皝字元眞廆之第三子子也自立爲燕王史以前燕别之始於此烏宏施𨾏爲質職利切所以結信也

    晉紀十八      通鑑卷九十六

      起著雍閹茂盡重光赤𡚒(⿱艹石)即戊戍至辛丑凡四年

顯宗成皇帝中之下○咸康四年蒲官漂渝上紕招切下容朱切津名在遼