Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


惼狹意也下五到切倨慢也憤邑上房吻切下乙及切憤滿而於邑也細行胡孟切行迹也山客切取也

切曲棠棣上徒郎切本作常下大計切郭璞云子如櫻桃可食者詩小雅鹿鳴之什取其鄂足得華之光明以興兄弟焉一眚

切過也春秋左傳云且吾不以一眚掩大德詰旦去吉切平旦古拜切敕也璽綬上想氏切王者印也下是酉切又承

呪切印之紐也蒲北切倒也斃也春秋傳晉人踣之吝嗇上良刃切下所力切吝靳也嗇愛也典籖千廉切官名

上尼質切下必寐切親近也或作暱其季切心動曰悸曇首徒含嗚咽烏結切嗚唈而哽咽也貂渠

丁聊切谷名在涼地蹺𮪍牽幺切行輕皃婕妤上即葉切接幸也下以諸切羙貌也婦官之稱柔然紇升蓋可

紇下没切汗音寒按蠕蠕傳即柔然國紇升蓋乃其號尔猶夏言制勝也可汗酋長之稱猶夏言皇帝也都含慕璝古回

勠力音六并力也稽康音力幽切吕静字韻與飂同字林音遼氐羌丁奚切按風俗通云氐本西南夷種地理志武都有白馬氐又魚豢

魏略云漢置武都郡排其種人分竄山谷或號青氐或號白氐續漢書云羌三苗萎姓之別裔也柞山音昨其地在柔然國宕昌

切西羌別種其先岀自三苗之裔漢時先零燒當等丗爲邊患其地東接中華西通西域南北數千里姓別自爲部落苜帥皆有地分不相統攝宕昌即其一

夏主按本傳鐡弗劉武南單于苗裔左賢王去卑之孫北部帥劉猛之從子居於新興虒意之北北人謂胡父爲鮮卑母爲鐡弗因以號爲姓

丗領部落至武之孫屈丐當後秦姚興時欲使助没弈千鎮髙平旣而拜安北將軍以鮮卑二萬餘落鎭朔方屈丐襲殺弈干而并其衆僣稱大夏天王耻姓