Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


詩車切貰買也邸店丁禮切客舎也洹水干元切水名在鄴鮮卑相然切東胡別種居鮮卑山因以爲號内之

讀曰灅波力水切津名飼之相吏切通作飲食也割臂割古SKchar切刺臂取血而爲盟誓也春秋左傳曰割臂盟公

上苦結切本亦作挈下苦活切契闊勤苦也韓詩云約束也綦母雋綦母複姓綦渠之切雋其名春秋左傳晉有大夫綦母張

苦定切古之磬其形曲折故喻人折腰莊子漁父篇夫子曲腰磬折勍敵渠京切彊也春秋傳勍敵之人函谷胡䜛切在洪農山形

如函故曰函谷直禁切毒酒寳炬其吕多旱圜丘圜通作圎爾雅云土之髙者曰丘圜者所以象天體

蓋禮𥙊於圜丘也轟轟呼宏切衆車聲𭅺活切手捋也取也摩也𥘉委切度也


資治通鑑釋文卷第十六