Page:Sibu Congkan0206-史炤-資治通鑑釋文-5-4.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


居六切推窮也其月切搰也

   隋紀三       通鑑卷一百七十九

      起上章涒灘盡昭陽大淵獻即庚申至癸亥凡四年

髙祖文皇帝中○開皇二十年敦煌音屯皇郡名應劭曰敦大煌盛也更葉

切改戮力音六說文并力也嵆康與字林力幽切普故切惶懼也直深切又音徒减切蜀鎧可亥切甲也

𦵔醬臻魚切麋鹿爲𦵔虀𦵔之稱也良娣特計切按漢書太子有妃有良娣有孺子凡三等雛戀切具食也縵綵

莫半切說曰繒無文也堅嫌切并絲繒也投杼丈吕切機之持緯者杯勺上晡枚切下實(⿱艹石)切挹酌器忿然

撫吻切怒皃晛地伐胡典奴代切忍也嗚咽於結切聲塞也初委切度也尼質切近也或

阿𡡉莫婆猒勝一葉切猒鎭也草褥儒欲切藉也當之王浪切厎也左衛率所𩔗切官

名通作帥翌日與職切明日也直𩔖切怨也汝塩切頰須也陟桞切臂節也孽子魚列切庶子也

上丁貫切鍜治也下郞甸切煉鑠也藥藏才浪切庫藏展吕切積也飼馬祥吏切飼養也都聊切說文曰

𤥨文螫手施𨾏切蟲行毒也榆林容朱切縣名隋置勝州兼置此縣其地有榆溪塞即𫎇恬爲秦侵胡闢地數千里累石爲城植