Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


六年王氣于放切太元曰五行用事者王魚𠋣切又渠冝切盈之時壬洒淅上所賣切

下先的切王問切州名去聲京兆古雍州也堅靈於賜切自經也丑林切州名

抗衡口浪切爭衡也徒回切下墜也捶楚主蘂切以杖擊也丑豸切奪衣也禘𥙊火計切諦𥙊也周禮

五歳一禘○宣宗元聖至明成武獻文睿智章仁神聦懿道大孝

皇帝上○大中元年鷹隼聳尹切鳥名營繕時戰切營修也乎經切周公子所封也

僥倖堅堯切亦作徼藏宗風痺毗至切濕病也徒刀○二年濮博木

怏怏𠋣兩切志不滿也厭代於琰切厭魅也謂惡夢蘇黨切頟也下老伊眞

魚豈式荏○三年耽都含蒲蠲切又蒲賔切音墾耕也是爲切邊陲癡林

   唐紀六十五     通鑑卷二百四十九

      起上章敦䍧盡屠維單閼即庚午至巳卯凡十年

宣宗元聖至明成武獻文睿智章仁神聦懿道大孝皇帝

下○大中四年元贄脂利渠龜藺眞藺良刀切𤛆牛崍陵之切又音茅